18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile düzenlenen geçici 78 nci maddesi gereğince Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

7143 SAYILI AF KANUNU’NDAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR

  1. 7143 Sayılı Af Kanunu’ndan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiği kesilenler yararlanabilir.
  2. 18 Eylül 2018 günü saat 17.00’ye kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren öğrenimlerine başlayacaklardır.
  3. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
  4. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.
  5. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat veya posta yolu ile yapılabilecektir.
  6. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  7. 7143 sayılı kanundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
7143_Sayili_Kanunun_Uygulama_ilkeleri
7143 Sayılı Af Kanunu Metni İçin Tıklayınız.
Başvuru Formu İçin Tıklayınız.