GÖREV ÜNVANI: Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşlemleri Memuru)

 ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Öğrenci İşlemleri Bürosu

 TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 •  Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili gerekli işlemleri yapmak, mezuniyet transkriptini çıkarmak ve geçici mezuniyet belgesi vermek,
 • Hazırlıkta başarısızlık, kendi isteği gibi nedenler ile kaydı silinecek öğrencilerin işlemlerini yaparak takip etmek.
 • Staj sonuçlarını otomasyona işlemek,
 • Yatay ve dikey Geçişle gelen öğrencilerin kayıt işlemleri ve muafiyet not girişlerini yapmak.
 • Birimlerden gelen  ders müfredatlarını ve değişikliklerini otomasyona girmek.
 • Askerlik işlemlerini yapmak,
 • Kimlik hologram uygulama işlemlerini yapmak,
 • Yatay geçişle giden öğrencilerin dosya muhteviyatını gittikleri üniversiteye üst yazı yazarak göndermek.
 • İzin kararlarını otomasyon sistemine işlemek ve öğrencilere bildirmek,
 • Yeni kayıt dosyalarını kontrol etmek ve ek kontenjanları belirlemek,
 • Diğer öğrencilik işlemlerini yapmak,
 • Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak,
 • İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Arşivleme işlemlerini yapmak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen şartları taşımak,
 2. Yürütülen işlere ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
 4. Microsoft Office programlarını kullanabilmek.