GÖREVİN ADI                : Daire Başkanı

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

A. GÖREVİN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlıklarında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev kapsamındaki görevleri yerine getirir.

B. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR I

1. Başkan Daire yöneticisi ve temsilcisidir.

2. Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak,

3. Üniversitenin Personel taşıma, temizlik, güvenlik, yakacak, makine, teçhizat, bilgisayar, alımı ihalelerinin yapılmasını ve sermaye giderleri kapsamında büro malzemesi alımını sağlamak.

4. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzenini kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini yönetim kurulu ve Rektöre karşı sorumlu olarak mevzuat çerçevesinde kullanır.  

5. Daire Başkanlığı ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.

6. Daire Başkanlığında görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir. Astlarının liyakat değerlendirmesini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dâhilinde çözüm bulmaya çalışmak, iş disiplinini ve onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.

7. Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak.

8. Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak

9. Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve amirine önermek.

10. Daire Başkanlığının vizyon ve misyonunu belirler; bunu tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

11. Her yıl Daire Başkanlığının bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

12. Taşınırların etkili, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtların saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.

13. Daire Başkanlığında bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

14. Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

15. Kurumun sivil savunma işlerinin yapılmasını sağlar(Yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi, sivil savunma planı, koruma planı ve 24 saat çalışma planı)

16. Rektörlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

C. YETKİLERİ

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3. İmza yetkisine sahip olmak,

4. Harcama yetkisi kullanmak.

5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

6. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme,  eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

7. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

8. Satın alma ve satış işlemlerini ilgili mevzuatına göre teklif etme veya onaylama yetkisine sahip olmak

D. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Genel Sekreter

E. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Şube Müdürleri, Sivil Savunma Uzmanı, Şefler, Bilgisayar işletmeni, Taşınır Kayıt Kontrol ve Yetkilisi, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Memurlar, Şoförler ve Kaloriferci

F. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

G. SORUMLULUK:

Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Genel Sekretere ve Üst Yönetici/Yöneticilere(Rektöre) karşı sorumludur.