GÖREV ÜNVANI: Bilgisayar İşletmeni (Diploma ve Mezuniyet İşleri Memuru)

 ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Diploma Bürosu

 TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak,
  • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlemek ve kontrol etmek,
  • Diploma hazırlanırken bilgilerin eksik, hatalı yazılımı veya öğrenci bilgilerinde sonradan yapılmış olan değişiklikler nedeniyle diplomaların arka kısmına şerh düşülme işlemini yapmak
  • Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlamak veya ikinci kez diploma düzenlemek ve kontrol etmek,
  • Mezuniyet not ortalaması sıralamalarını hazırlamak ve kontrol etmek,.
  • Taşınır kayıt iş ve işlemlerini yürütmek.
  • İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
  • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen şartları taşımak,
  2. Yürütülen işlere ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak.