GÖREV ÜNVANI: Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri Memuru)

 ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Yazı İşleri Bürosu

 TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaları usulüne uygun yapmak,
 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanın sekretaryasını yürütmek,
 • Yurt dışından gelen ve kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yazışmaları yapmak, ayrıca ayrılanların SKS Daire Başkanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne bildirmek
 • ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Öğrenci disiplin cezalarının otomasyon sistemine işlenerek YÖKSİS’ girmek.
 • Harç iade işlemlerini yapmak.
 • İkinci Öğretim ile ilgili personel mesai yazı ve yazışmaları.
 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin dosya muhteviyatının istenmesi.
 • Öğrenci otomasyon sisteminin yedeklenmesi
 •  Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak,
 •  İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 1.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen şartları taşımak,
 2.  Yürütülen işlere ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 3.  İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
 4.  Microsoft Office programlarını kullanabilmek.